Skip to content

Zuid-Hollands Landschap case: pr-onderzoek over belang van natuur voor recreatie

Home / Cases

Zuid-Hollands Landschap case: pr-onderzoek over belang van natuur voor recreatie

Zuid-Hollands Landschap is een stichting van en voor natuurliefhebbers, die sinds 1934 zich inzet voor de natuur in de drukste provincie van Nederland. Met 65 werknemers en ruim 400 vrijwilligers onderhouden ze ruim 4700 m2 hectare natuur, verdeeld over ca. 120 natuurgebieden. Daarnaast zetten ze zich in voor méér natuur in Zuid-Holland, want momenteel is dit de enige provincie waar minder natuur (8%) is dan woongebied.

Om meer natuur te kunnen realiseren, heeft het Zuid Hollands Landschap medewerking nodig van de lokale politiek. Denk aan bestemmingsplannen, kopen of pachten van gronden. Met PR-onderzoek en aandacht in de media wil Zuid-Hollands Landschap politici overtuigen ruimbaan te maken voor meer natuur. En tevens inwoners inspireren tot het investeren in natuur, door het Zuid-Hollands Landschap financieel te steunen.

“Hoe zorgen we voor nieuwswaardige content?”

Het doel van dit PR-onderzoek, dat werd uitgevoerd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, was om de aandacht van de nieuw geïnstalleerde lokale politici te vestigen op het belang van de natuur. Het Zuid-Hollands Landschap wilde daarnaast graag het nieuws halen met de resultaten van dit onderzoek.

Bij pr-onderzoek is een ruime, representatieve steekproef vereist

Om dit doel te bereiken, heeft Delta Marktonderzoek online onderzoek uitgevoerd met een ruime en representatieve steekproef van inwoners van Zuid-Holland. Voor PR-onderzoek is kwantitatief onderzoek vereist: er moeten minimaal 1000 mensen ondervraagd worden om gepubliceerd te worden.

We hebben tevens rekening gehouden met een goede spreiding van de respondenten over de provincie Zuid-Holland en daarmee over de verschillende typen natuurgebieden in hun directe woon-/leefomgeving, waaronder veengebieden, kustgebieden en eilanden. Door deze aanpak van het PR-onderzoek realiseerden we een voldoende grote steekproef per type natuurgebied om relevante uitspraken te kunnen doen.

Clustering natuurgebieden Zuid-Holland
Clustering van verschillende natuurgebieden in Zuid-Holland

Korte, objectieve vragenlijst voor geloofwaardige resultaten en nieuwswaarde

Samen met Zuid-Hollands Landschap heeft Delta Marktonderzoek een vragenlijst opgesteld, die respondenten binnen vijf minuten konden invullen. De vragen waren gericht op wat Zuid-Hollanders verstaan onder natuur, hoeveel natuur ze ervaren in hun woonomgeving, hoe ze het gebruiken en hoe belangrijk zij natuur vinden. Daarnaast gingen we met het onderzoek in op behoeften: aan welk type natuur hebben de inwoners het meeste behoefte en hoe verhouden wensen en behoeften aan natuur zich tot andere aspecten die ruimte nodig hebben, zoals wegen, woningen, winkels en sportfaciliteiten.

Bij PR-onderzoek is het van belang om resultaten te behalen die nieuwswaardig zijn. Daarom hielden we bij het opstellen van de vragenlijst al rekening met mogelijke koppen die we op basis van de antwoorden konden maken. We vinden het echter ook heel belangrijk om enquêtevragen niet te framen en om de context niet uit het oog te verliezen.

  • Onderzoek moet objectief zijn en de vraagstelling dus neutraal en open. Sturende vragen werken namelijk vaak contraproductief en leiden tot ongeloofwaardige resultaten, hoe nieuwswaardig deze ook zijn.
  • Context: bewoners hebben naast natuur zoveel andere behoeften, die ook ruimte innemen, Daarom draaide het in het onderzoek niet alleen om natuur; ook behoeften aan andere ruimtelijke ordening aspecten, zoals wonen, scholen, winkels en sportfaciliteiten, hebben we meegenomen in de vragenlijst en in de analyse van de resultaten.

Compacte rapportage voor een scherp budget

Delta Marktonderzoek heeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat in een Word-document en tabellen opgeleverd, om binnen het budget van Zuid-Hollands Landschap te kunnen werken. Hierdoor werd er bespaard op de tijd die nodig was voor het maken van een volledig rapport.

Duidelijk statement om politici en inwoners te mobiliseren.

Op basis van deze geschreven belangrijkste conclusies kon het Zuid-Hollands Landschap een artikel schrijven dat is gedeeld op social media. Daarnaast was het onderzoek waardevol voor de campagne die zich richtte op de aankoop van nieuwe natuurgebieden, gebaseerd op giften van consumenten.

“Het onderzoek van Delta heeft onze campagneboodschap ondersteund. De snelle, effectieve samenwerking met Delta heeft ervoor gezorgd dat we een breder beeld in onze campagne konden laten zien en heeft zeker ook bijgedragen aan het succes.”

Kirstin Poot, Hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving & mt-lid, Zuid-Hollands Landschap

Meer weten over PR-onderzoek, behoefte onderzoek of deze case?

Neem contact met ons op:
Bel: 070 – 888 5 222
Mail: info@deltamarktonderzoek.nl