Skip to content

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, hierna aangeduid als “Opdracht”, tussen Delta Marktonderzoek B.V. en de (potentiële) opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor die Opdracht waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard. De eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

1.3 Iedere Opdracht vindt plaats met inachtneming van de Gedragscode voor marktonderzoek en Statistiek. Opdrachten zullen nimmer in strijd zijn met dwingend voorgeschreven bepalingen van de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode.

 

2. Onderzoeksbriefing

2.1 Delta Marktonderzoek dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de doelstellingen van Opdrachtgever met de Opdracht.

2.2 Onderzoeksvoorstellen van Delta Marktonderzoek zijn onder meer gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij gerechtigd is alle aan Delta Marktonderzoek verstrekte gegevens, waaronder adresmateriaal, voor marktonderzoek aan te doen wenden.

2.3 Alle informatie die in het kader van het onderzoek, hieronder begrepen de informatie tijdens de onderzoeksbriefing, door Opdrachtgever aan Delta Marktonderzoek wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Delta Marktonderzoek is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook als Delta Marktonderzoek informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen en de Opdracht niet aan Delta Marktonderzoek wordt gegeven.

 

3. Onderzoeksvoorstellen en offertes

3.1 Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Delta Marktonderzoek zijn vrijblijvend. Een Opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Opdrachtgever het verstrekken van de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd, dan wel wanneer Delta Marktonderzoek met medeweten van Opdrachtgever met de uitvoering van het onderzoek is begonnen.

3.2 Delta Marktonderzoek kan voor het maken van een onderzoeksvoorstel geen kosten in rekening brengen, tenzij dit van tevoren met Opdrachtgever is overeengekomen.

3.3 Door Delta Marktonderzoek aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende vier maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van het onderzoek door toedoen van Opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen de in het onderzoeksvoorstel vermelde periode of Delta Marktonderzoek zich het recht van verhoging heeft voorbehouden.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Delta Marktonderzoek zal de Opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Delta Marktonderzoek kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Delta Marktonderzoek van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Delta Marktonderzoek voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen.

4.3 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Delta Marktonderzoek voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten door Opdrachtgever of derden en tegen aanspraken ter zake daarvan van derden zal Opdrachtgever Delta Marktonderzoek vrijwaren.

 

5. Levertijd en planning

5.1 Overeengekomen levertijden zijn niet verbindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of met andere omstandigheden waarmee noch Delta Marktonderzoek, noch Opdrachtgever, bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs rekening behoefde te houden. Als Delta Marktonderzoek een vertraging voorziet, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.

5.2 Als Opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal Delta Marktonderzoek daaraan medewerken, mits Opdrachtgever hierover tijdig met Delta Marktonderzoek in overleg treedt, onder de voorwaarde dat deze medewerking in redelijkheid van Delta Marktonderzoek kan worden verlangd. Wanneer Opdrachtgever afwijkt van de geplande veldwerkdata, is Delta Marktonderzoek gerechtigd de als gevolg van de door Opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6. Wijzigingen en meerwerk

6.1 Als Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Delta Marktonderzoek. Delta Marktonderzoek zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits dit in redelijkheid van Delta Marktonderzoek kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering kunnen worden gebracht, overeenstemming wordt bereikt.

6.2 Het is Delta Marktonderzoek niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

6.3 Als Delta Marktonderzoek meer werkzaamheden dient te verrichten dan is voorzien in het aan de Opdracht ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Delta Marktonderzoek hierover in overleg treden met Opdrachtgever. De door Delta Marktonderzoek te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten, is veroorzaakt door nalatigheid van Delta Marktonderzoek dan wel doordat Delta Marktonderzoek een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen.

 

7. (Tussentijdse) beëindiging, opschorting en ontbinding van de Opdracht

7.1 Als gevolg van een oorzaak die Delta Marktonderzoek kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtgever Delta Marktonderzoek schriftelijk in gebreke stellen en zal Opdrachtgever Delta Marktonderzoek, met inachtneming van een termijn van zeven dagen, in de gelegenheid stellen de Opdracht alsnog deugdelijk uit te voeren. Extra kosten die Delta Marktonderzoek na in gebreke te zijn gesteld dient te maken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Uitsluitend als ook na ingebrekestelling de tekortkoming van Delta Marktonderzoek voortduurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te annuleren.

7.2 Als Delta Marktonderzoek als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan worden toegerekend, de Opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Delta Marktonderzoek Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van zeven dagen schriftelijk in gebreke stellen en Opdrachtgever aanbieden de Opdracht alsnog uit te voeren, tenzij dit in redelijkheid niet van Delta Marktonderzoek kan worden verlangd. De extra kosten die Delta Marktonderzoek in dit verband maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Als Opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is Opdrachtgever gehouden de door Delta Marktonderzoek als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden. Delta Marktonderzoek is gerechtigd de Opdracht zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten, als Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Delta Marktonderzoek niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

7.3 Als Delta Marktonderzoek of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders is aangegeven. Kosten die Delta Marktonderzoek in rekening van Opdrachtgever kan brengen, dienen door Delta Marktonderzoek desgevraagd op hoofdlijnen te worden gespecificeerd.

8.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Delta Marktonderzoek, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 15% van de vordering. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens Delta Marktonderzoek.

 

9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op het volgende (onderzoek)materiaal blijven berusten bij Opdrachtgever/worden aan Opdrachtgever overgedragen:

  1. door Opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, gegevensbestanden en andere informatie die door Opdrachtgever zijn/is verstrekt;

  2. de uitkomst van het marktonderzoek – in de vorm van rapporten, adviezen e.d. – als de Opdracht maatwerkonderzoek betreft, zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever het terzake van de Opdracht aan Delta Marktonderzoek verschuldigde volledig zal hebben voldaan. Onder maatwerkonderzoek worden in dit verband verstaan alle marktonderzoekactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die specifiek of alleen voor Opdrachtgever worden uitgevoerd.

9.2 Het is Delta Marktonderzoek niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.1 genoemde materiaal zonder toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.

9.3 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven berusten bij Delta Marktonderzoek:

  1. onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.;

  2. al het door Delta Marktonderzoek vervaardigde onderzoeksmateriaal, zoals bijvoorbeeld modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software;

  3. de uitkomst van het marktonderzoek in de vorm van rapporten, adviezen e.d. als de Opdracht multi-cliëntonderzoek betreft. Onder multi-cliëntonderzoek worden in dit verband verstaan alle marktonderzoekactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van onderzoek, voor zover de gegevens van en/of voor meer dan één Opdrachtgever beschikbaar zijn.

9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.3 genoemde materiaal zonder de toestemming van Delta Marktonderzoek ter kennis van derden te brengen. Opdrachtgever kan het in artikel 9.3 sub c. bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren en anderzijds voor intern gebruik aanwenden.

 

10. Overmacht

10.1 Als Delta Marktonderzoek door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, zal Delta Marktonderzoek Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en met Opdrachtgever in overleg treden.

Opdrachtgever zal aan een gewenste verlenging van de periode meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

10.2 Als door overmacht de uitvoering van de Opdracht met meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Delta Marktonderzoek als de Opdrachtgever bevoegd de Opdracht als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Delta Marktonderzoek slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

 

11. Geheimhouding en exclusiviteit

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, maar in ieder geval de informatie als bedoeld in artikel 2.3 van de algemene voorwaarden.

11.2 Opdrachtgever is gehouden de privacybelangen van de respondenten te waarborgen. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de na het marktonderzoek verkregen onderzoeksuitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele respondenten. Het zal Opdrachtgever en de individuele respondenten desalniettemin vrij staan in gezamenlijk overleg van deze bepaling afwijkende afspraken te maken.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Delta Marktonderzoek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) Opdracht(en) tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Delta Marktonderzoek, tenzij Delta Marktonderzoek er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in de plaats van vestiging van Opdrachtgever.